Osmanlı Tapu ve Nüfus Davaları

Osmanlı Devleti’nde tap ve nüfus davaları kaza kadılarının her türlü davalarda verdikleri kararları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri mahkeme kayıtlarının bulunduğu Kadı sicilleri, (Şer’iyye sicilleri), Osmanlı nüfus ve aile bilgileri, yer değiştirme evlenme, boşanma kayıtlarının bulunduğu Atik nüfus kayıtları, Mal, eşya, kazanç gibi kayıtların tutulduğu Temettuat Kayıtları,

Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten soy kütüğünün kayıtlı olduğu Şecere Kayıtları, Göç ile yerleştirilen kişiler ile mal varlıklarının tutulduğu defter İskan Defterleri, Gayrimenkullerin mahallinde tutulan Yoklama Defterleri, Arazi ve emlak yoklaması sırasında gayrimenkuller için takdir edilmiş olan harçların yıllar itibariyle tahsiline dair kayıtların yazıldığı, Daimi (Hasılat) Defterleri, Yoklama işlemi tamamlanan emlak ve araziyi konu alan satış, intikal, bağış gibi işlemlerin yazılı olduğu Zabıt Defterleri, “Evkaf-ı Hümayun (Vakıf) Defterleri, her türlü Osmanlıca, belge ile tarihi ve edebi gazete, dergi, kitap, günlük vb. belgenin

1.) Araştırılması,

2.) Çevirisi,

3.) Yorumlanması,

4.) Soybağı tespiti,

5.) Veraset ilamı alınması,

6.) Osmanlı tapularının araziye uygulanması,

7.) Galleye müstahak vakıf evladı tespiti davaları,

8.) Kadastro tespiti,kayyum tayini işlemleri konu alan davalar,